Regulamin użytkowania strony i warunki sprzedaży

1. Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminu mają następujące znaczenie:
1.1."Awanturnik" – skrót od Sklep Hobbystyczny "Awanturnik" Mateusz Duś – miejsce wykonywania działalności woj. ŚLĄSKIE, pow. Sosnowiec, gm. Sosnowiec, miejsc. Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich, nr B2-3, 41-219, poczta Sosnowiec NIP – 6443426942 Regon - 243105096
1.2. Strona - serwis internetowy prowadzony przez Sklep Hobbystyczny "Awanturnik" dostępny pod adresem www.awanturnik.com, za pośrednictwem którego "Awanturnik" prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty oraz prowadzi Sprzedaż i Rezerwację Produktów.
1.3. Sklep – lokal w Sosnowcu przy Braci Mieroszewskich Pawilon B2-3, w którym klient ma możliwość zapoznania się z Produktami przed ich zakupem, a także nabycie ich na zasadach jakie obowiązują w sklepach stacjonarnych w godzinach otwarcia. Informacja o godzinach otwarcia znajduje się w linku http://awanturnik.com/index.php?controller=stores
1.4. Użytkownik - każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która odwiedza Stronę lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Strony. Zakupu towaru może dokonać wyłącznie osoba fizyczna w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową swoją lub innego podmiotu. Na żądanie takiej osoby zostanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona faktura VAT na osobę fizyczną. W przypadku żądania wystawienia faktury na przedsiębiorcę, którego dana osoba fizyczna reprezentuje, Awanturnik będzie uprawniony do odmowy wystawienia faktury lub odstąpienia od umowy sprzedaży.
1.5. Produkt - produkty mające postać fizyczną (rzeczy), które są sprzedawane przez "Awanturnika" na Stronie, w szczególności figurki, gry planszowe, RPG, bitewne i karciane, różnego rodzaju gadżety oraz akcesoria do tego typu gier.
1.6. Sprzedaż Produktu - sprzedaż Produktu dokonywaną przez "Awanturnika" na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony w wyniku przyjęcia Zamówienia Użytkownika.
1.7. Rezerwacja Produktu – rezerwacja Produktu dla danego Użytkownika w wyniku złożenia przez niego Zamówienia na Stronie z odbiorem osobistym w Sklepie oraz płatnością przy odbiorze dla którego umowa sprzedaży zawarta zostaje w Sklepie.
1.8. Zamówienie - zamówienie na Produkty złożone przez Użytkownika na Stronie.
1.9. Konto - spersonalizowana witryna zawierająca profil i dane Użytkownika zarejestrowanego na Stronie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych usług Strony.
1.10. Rejestracja - jednorazowa, nieobowiązkowa czynność Użytkownika, polegająca na założeniu Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza dostępnego na Stronie.
1.11. Mail – wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz "Awanturnika" związane z korzystaniem ze Strony, Sprzedażą Produktów oraz Rezerwacją Produktów dostępnych na Stronie.
2.2. Właścicielem i administratorem Strony jest "Awanturnik".
2.3. "Awanturnik" prowadzi za pośrednictwem Strony Sprzedaż Produktów, Rezerwację Produktów oraz inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
2.4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami oraz komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest Mail. Dodatkowo "Awanturnik" może komunikować się z Użytkownikami telefonicznie.
2.5. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2.6. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Strony pomiędzy "Awanturnik" i Użytkownikiem.

3. Rejestracja w Sklepie, zasady korzystania z Konta
3.1. Każdy Użytkownik może korzystać ze Strony i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które powstaje w wyniku poprawnej Rejestracji lub alternatywnie bez Rejestracji Konta.
3.2. Korzystanie ze Strony przy użyciu Konta umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostęp do historii Zamówień.
3.3. Użytkownik może dokonać Rejestracji na Stronie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie.
3.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej Mail od "Awanturnika" potwierdzający Rejestrację Konta.
3.5. Użytkownik ma obowiązek ochrony hasła do Konta przed jego wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.
3.6. Jeśli Użytkownik nie pamięta hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłany Mail z nowym hasłem.
3.7. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta ze Strony w dowolnym momencie poprzez przesłanie Maila z prośbą o usunięcie Konta na adres awanturnik.sklep@gmail.com. "Awanturnik" zobowiązuje się tego dokonać bez zbędnej zwłoki. "Awanturnik" ma prawo przed kasacją konta do potwierdzenia drogą telefoniczną lub za pośrednictwem Maila, iż osoba chcąca skasować konto jest Użytkownikiem, który jest właścicielem konta przeznaczonego do kasacji. Kasacja Konta jest nieodwracalna.

4. Ogólne zasady składania Zamówień oraz Faktur
4.1. Jeśli Użytkownik chce kupić Produkt lub Produkty może złożyć Zamówienie po zalogowaniu na Konto lub bez użycia Konta.
4.2. Szczegółowe informacje o Produktach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są na Stronie przy poszczególnych Produktach. Ceny podawane są w polskich złotych. "Awanturnik" rozlicza się na zasadach ryczałtu.
4.3. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane na Stronie.
4.4. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez "Awanturnika", w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.
4.5. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Produktów i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i kosztów dostawy oraz sposobu płatności. Ze względu na ograniczenia systemowe, w przypadku chęci otrzymania faktury, należy w komentarzu do zamówienia wpisać "Proszę o fakturę na dane:" i podać niezbędne informacje (jeśli nie były podane przy rejestracji lub są inne). Zakupy na fakturę wiążą się z rezygnacją z darmowej dostawy, chyba że odbiera się osobiście.
4.6. Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Potwierdź zamówienie”.
4.7. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza wysłanie przez Użytkownika do "Awanturnika"oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktu, a w przypadku wyboru odbioru osobistego z płatnością w Sklepie Rezerwacji Produktu dla Użytkownika. Dokonanie Rezerwacji Produktów przez Użytkownika nie oznacza obowiązku zakupu przez Użytkownika Produktów będących przedmiotem Rezerwacji. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika w Sklepie, Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Rezerwacji. Zamówienie uważa się za Zawartą Umowę w momencie przygotowania produktów do wysyłki, nie wcześniej. 
4.8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma Mailowo potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez "Awanturnika".
4.9. W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia poprzez "Awanturnika" w wyniku błędu stanu magazynowego Produktu na Stronie, Użytkownik zostanie o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki.
4.9.1. Jeśli możliwe będzie sprowadzenie Produktu w przeciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o takiej możliwości wraz z podaniem dokładnego czasu dodatkowego oczekiwania. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na dodatkowy czas oczekiwania i zrezygnować z zakupu brakującego Produktu lub anulować całe Zamówienie.
4.9.2. Jeśli sprowadzenie Produktu będzie niemożliwe w czasie podanym w 4.9.1, Użytkownik zostanie o tym poinformowany, a Zamówienie zostanie anulowane z powodu niemożliwości jego realizacji lub jeśli zawiera inne Produkty zostanie zrealizowane bez brakującego Produktu lub anulowane w całości w zależności od woli Użytkownika.
4.9.3. W przypadku uiszczenia płatności przez Użytkownika przed poinformowaniem go przez "Awanturnika" o niemożliwości realizacji Zamówienia w całości lub anulowania Zamówienia przez Użytkownika uiszczona płatność za brakujące Produkty lub anulowane Zamówienie zostanie zwrócona. Płatność zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego dokonano wpłaty, a w przypadku niemożliwości ustalenia rachunku bankowego z którego dokonano płatności, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Płatność w takiej sytuacji zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu jej przez "Awanturnika" oraz po ustaleniu rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona. W przypadku płatności z kont zagranicznych, całość kosztów przelewu oraz ewentualnego zwrotu pokrywa Użytkownik. 
4.10. W przypadku braku płatności za Zamówienie płatne przelewem zgodnie z 6.1. w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony Mailowo.
4.11. W przypadku nie odebrania Zamówienia będącego Rezerwacją Produktów w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony Mailowo. Rezerwację można przedłużyć telefonicznie do tygodnia. 
4.12. "Awanturnik" zastrzega sobie prawo do wcześniejszego anulowania nieodbieranego/nieopłaconego zamówienia w sytuacjach wyjątkowych.


5. Przedsprzedaże oraz produkty na zamówienie
5.1. Strona oferuje Użytkownikom możliwość zamawiania Produktów, które jeszcze nie miały swojej premiery i nie są dostępne w normalnej sprzedaży.
5.2. Oferty przedsprzedażowe oznaczone są na zdjęciu Produktu datą premiery lub dostępności produktu podaną przez producenta lub dystrybutora Produktu.
5.3. Zamówienia zawierające Produkty przedsprzedażowe będą realizowane od najpóźniejszej daty możliwej realizacji Zamówienia wśród wszystkich Produktów objętych przedsprzedażą znajdujących się w Zamówieniu.
5.4. Podane daty realizacji Zamówienia z produktami przedsprzedażowymi mogą ulec zmianie w przypadku przesunięcia daty premiery Produktu przez producenta lub dystrybutora. W takiej sytuacji Użytkownik będzie informowany o zmianie bez zbędnej zwłoki, jeśli zmiana wystąpi.
5.5 Strona oferuje Użytkownikom możliwość składania Zamówień na niektóre Produkty niedostępne w danym momencie w Sklepie. Produkty te gdy ich stan spadnie w Sklepie do zera zawierają w opisie informację o czasie oczekiwania.

6. Płatności
6.1 Użytkownik ma możliwość opłacenia każdego Zamówienia przelewem na konto bankowe "Awanturnika" o numerze 96 1020 2498 0000 8802 0382 2723 prowadzone przez bank PKO BP. W tytule płatności należy podać numer Zamówienia.
6.2. W przypadku wybrania przez Użytkownika w Zamówieniu odbioru osobistego ze Sklepu istnieje możliwość wyboru płatności za Zamówienie przy odbiorze osobistym. W takim przypadku Zamówienie takie jest jedynie Rezerwacją Produktów, a do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie, a na miejscu obowiązują niniejsze formy płatności:
6.2.1 Gotówka – akceptujemy płatność w PLN.
6.2.2. Karta płatnicza
6.2.3. BLIK
6.3. Do każdej transakcji wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Użytkownika fakturę.

6.4 Przy Płatności przy Odbiorze produktów ściąganych na życzenie realizujemy zamówienie dopiero po opłaceniu.


7. Dostawa Zamówienia
7.1. Dostawa Zamówienia następuje za pomocą wybranej przez Użytkownika formy dostawy. Możliwe formy dostawy to:
7.1.1. Paczkomat InPost. Wysyłka jest realizowana do wskazanego przez klienta paczkomatu firmy InPost.

7.1.2 Paczka Pocztowa. Wysyłka jest realizowana przez paczkę pocztową, nadaną na wskazany przez klienta adres.
7.2. Użytkownik ma również możliwość odbioru osobistego Zamówienia w Sklepie. Odbiór możliwy jest w godzinach pracy Sklepu. Zamówienie będzie przechowywane domyślnie 3 dni robocze od momentu zamówienia, chyba że Użytkownik wystąpi z prośbą o wydłużenie czasu odbioru. "Awanturnik" zastrzega sobie prawo skrócenia terminu odbioru w uzasadnionym przypadku. 
7.3. Koszt dostawy dla poszczególnych form dostawy będzie widoczny dla Użytkownika w trakcie składania Zamówienia przed jego potwierdzeniem. Różne Produkty lub kombinacje Produktów mogą posiadać różne dostępne formy dostawy oraz ich ceny aktualizowane wraz ze zmianami liczby i rodzaju Produktów mających znaleźć się w Zamówieniu.
7.4. Przy odbiorze przesyłki Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę zwracając uwagę na opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Użytkownik ma prawo odmówić odbioru przesyłki oraz spisać protokół szkody.
7.5. Szczegółowe informacje o kosztach wysyłek oraz czasach dostawy są opisane przy składaniu zamówienia.
7.6. Wysyłka zamówienia następuje zaksięgowaniu środków na naszym koncie.
7.6.1. Zamówienia wysyłkowe za które wpłata została zaksięgowana w danym dniu roboczym przed godziną 12:00 zostaną wysłane tego samego dnia roboczego.
7.6.2. Zamówienia wysyłkowe za które wpłata została zaksięgowana w danym dniu roboczym po godzinie 12:00 są traktowane jak opłacone w następnym dniu roboczym przed 12:00.

8. Odstąpienie od umowy
8.1. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów dla których umowa sprzedaży zawarta została za pośrednictwem Strony w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu dostarczenia Produktów na adres wskazany przez Użytkownika lub daty odbioru osobistego ze Sklepu.
8.1.1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży  nie dotyczy Produktów Magic: The Gathering oraz produktów limitowanych/kolekcjonerskich. Stanowi to wyjątek na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38.2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży  nie dotyczy otwartych farb modelarskich, klejów i innych produktów, które ulegają degradacji po otwarciu, na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38.5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży  nie dotyczy produktów pomalowanych/przygotowanych na wyraźne życzenie klienta, na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38.1 i 38.3
8.1.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Zamówień z odbiorem osobistym oraz uiszczaną płatnością przy odbiorze, dla których umowa sprzedaży zawierana jest w Sklepie, a Zamówienie było jedynie formą Rezerwacji Produktów.
8.2. W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć do "Awanturnika" w formie pisemnej lub drogą elektroniczną Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie zgodnym z punktem 8.1 niniejszego Regulaminu.
8.3. Produkty objęte Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinny zostać zwrócone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
8.4. "Awanturnik" zwróci wszelkie dokonane przez Użytkownika płatności za zwracane Produkty bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy o ile zwracane Produkty zostaną dostarczone do "Awanturnika" w tym terminie. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Produktów "Awanturnik" zwróci wszelkie dokonane przez Użytkownika płatności za zwracane Produkty bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zwracanych Produktów. Przekroczenie terminu fizycznego zwrotu produktu może wiązać się z odmową realizacji zwrotu.
8.5. W ramach zwrotu płatności za zwracane Produkty "Awanturnik" zwraca koszt wysyłki do Użytkownika, o ile zwracane jest całe Zamówienie i Użytkownik wybrał najtańszy oferowany przez Stronę sposób wysyłki dla Zamówienia. W przypadku wyboru przez Użytkownika innego sposobu dostawy zwracamy jedynie równowartość wartości najtańszego sposobu dostawy oferowanego Użytkownikowi.
8.6. W przypadku Zwrotu jedynie części Produktów wchodzących w skład Zamówienia zwracamy jedynie możliwą różnicę między najtańszym kosztem dostawy całego Zamówienia, a najtańszym możliwym kosztem dostawy Zamówienia bez zwracanych Produktów.
8.7. Użytkownik ponosi koszt dostarczenia Produktów zwracanych do "Awanturnika".
8.8. Użytkownik w miarę możliwości powinien wraz ze zwracanym Zamówieniem zwrócić paragon fiskalny. Nie jest to wymagane, ale znacznie ułatwia "Awanturnikowi" procedurę związaną z udokumentowaniem zwrotu dla Urzędu Skarbowego.
8.9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu jakiego mógłby dokonać w przypadku zakupu Produktu w Sklepie. Uznaje się, że odpakowanie produktu z folii obniża jego wartość o 50%, zaś odesłanie niekompletnego Produktu oznacza automatyczne odrzucenie zwrotu. 
8.10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(Oświadczenie to należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
[Początek oświadczenia]
Sklep Hobbystyczny "Awanturnik"
Braci Mieroszewskich B2-3
41-219 Sosnowiec
NIP – 6443426942
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy to:
Data odbioru:
Imię i nazwisko:
Adres:
Numer konta do zwrotu:
Kwota zwrotu:
Data:
Podpis - tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej
[Koniec oświadczenia]
Wzór stanowi jedynie przykład – Użytkownik nie musi się nim kierować.

9. Procedura rozpatrywania reklamacji
9.1. "Awanturnik" jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikom Produktów bez wad o ile nie zostały one uwzględnione w opisie konkretnego Produktu.
9.2. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika, bezpośrednio w Sklepie w godzinach jego otwarcia, Mailowo na adres poczty elektronicznej awanturnik.sklep@gmail.com lub pisemnie  na adres rejestracji firmy z punktu 1.1. niniejszego Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.
9.3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres do korespondencji, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady (jeśli możliwe jest wykonanie zdjęcia prosimy o jego dołączenie) oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć "Awanturnikowi" dowód zakupu towaru. Dowodem zakupu może być: paragon lub jego kopia, faktura lub jej kopia, wydruk z karty płatniczej, potwierdzenie przelewu z banku lub inny dowód potwierdzający zakup.
9.4. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego Produktu do "Awanturnika", "Awanturnik" zwróci wszelkie związane z tym koszty o ile Użytkownik odeśle Produkt w sposób uzgodniony z "Awanturnikiem".
9.5. "Awanturnik" rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
9.6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, "Awanturnik" zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

10. W przypadku nieprawidłowo zgłoszonych Reklamacji, rozliczenie kosztów dostarczenia Produktów nastąpi zgodnie z postanowieniami odpowiednich ustaw.

11. Ochrona danych osobowych
11.1 Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Dane osobowe” dostępnej na Stronie pod danym linkiem: Dane Osobowe 
11.2 Akceptacja Regulaminu jest potwierdzeniem zapoznania się z bieżącą treścią zakładki "Dane osobowe" i wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji Zamówień z naszej Strony.

12. Kategoria „Magic: The Gathering - Single"
12.1 W odniesieniu do Produktów z tych kategorii Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z zapisem 8.1.1. niniejszego Regulaminu.
12.2. Produkty w tych kategoriach to pojedyncze karty do karcianych gier kolekcjonerskich o zmiennej wartości rynkowej. Domyślny stan kart oferowanych przez "Awanturnika" to NM – Near Mint, czyli stand bliski nieużytkowanemu – karta nie posiada widocznych uszkodzeń i wad. Karty w innym stanie będą miały odpowiednią adnotację w opisie.

Prócz NM, karty mogą mieć oznaczenie EX – Excellent, czyli posiadają drobne ślady użytkowania – drobne ryski, małe zadrapania. GD – Good, czyli karta ma widoczny stan użytkowania, ale nie są to poważne uszkodzenia. Mogą mieć delikatnie zgięte rogi itp. PO – Poor, czyli karty z wadami typu poważnych rys, naddarć, jasno widocznych zgięć itp.
12.3. Karty z działu "Staroramkowe" mają domyślnie stan GD, chyba że napisano inaczej.
12.4. O ile nie zaznaczono inaczej w opisie konkretnego Produktu, w kategorii "Magic: The Gathering - Single" Produkty oferowane w tej kategorii są w języku angielskim.
12.5. Produkty z tych kategorii są możliwe do zakupienia w Sklepie. Karty mogą być przygotowane przed przyjściem do Sklepu, pod warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia. W zależności od ilości kart, przygotowanie takiego Zamówienia z osobistym odbiorem może zająć od paru minut do kilku godzin.

12.6 Ze względu na ogromne ilości posiadanych kart, może się zdarzyć, że wystąpi błąd magazynowy. Firma dołoży wszelkich starań, by Użytkownik otrzymał stosowną informację w przypadku braku i mógł podjąć adekwatną do sytuacji decyzję o dalszym postępowaniu z zamówieniem. 

13. Produkty Games Workshop i inne

13.1 Przy zakupie Produktu z kategorii Warhammer oraz Outlet należy zakładać, że modele wymagają samodzielnego złożenia i wycięcia, chyba że napisano inaczej.

13.2 Produkty "Ściągamy na życzenie!" zamawiane są zbiorczo raz w tygodniu, dlatego rozpiętość czasu zamówienia wynosi od 7 do 14 dni. Produkty zwykle zamawiamy w środy, czas dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na naszym koncie. 

13.3 Ze względu na charakter formy sprzedaży, "Awanturnik" zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem, w przypadku wystąpienia braku towarowego lub opóźnienia przy zamawiania produktów "Ściągamy na życzenie!", celem ustalenia dalszych kroków. Użytkownik może zadecydować o otrzymaniu zwrotu środków lub wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację zamówienia.

13.4 Wszystkie materiały literackie, podręczniki i księgi zasad z działu Warhammer i powiązanych są w języku angielskim, chyba że napisano inaczej.

14. Postanowienia końcowe
14.1. Wszelkie spory pomiędzy "Awanturnikiem" i Użytkownikiem, nierozstrzygnięte na drodze reklamacji lub pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
14.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
14.3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Zamówień złożonych w okresie jego obowiązywania. "Awanturnik" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
14.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 10 Stycznia 2020.